Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.02.2011.

Näiden sääntöjen lisäksi toimintaamme ohjaavat yhdenvertaisuussuunnitelma ja tietosuojapolitiikka.

1 Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on HYY:n Vihreät ry., ruotsiksi De Gröna vid HUS rf. ja englanniksi The Greens of Student Union of Helsinki University. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n jäsenyhdistys. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä ViNO.

2 Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva puoluepoliittisesti sitoutumaton opiskelijajärjestö, joka toimii lähinnä yliopistossa ja ylioppilaskunnassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Tarkoituksena on myös levittää tietoa maailman tilasta ja ympäristöongelmista, tukea yhdistyksen jäsenten poliittista ajattelua sekä herättää heissä yhteiskunnallista aktiivisuutta ja pysyvää halua ekologiseen elämäntapaan.

Yhdistyksen tarkoitus on myös toimia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa toimivan vihreän edustajistoryhmän tukijärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia. Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tekemällä aloitteita ja kannanottoja. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toiseen yhdistykseen, jos yhdistyksen kokous niin päättää. Poliittisen puolueen jäsenjärjestöksi liittymisestä päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, näistä jälkimmäisessä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää luvan saatuaan rahankeräystä ja arpajaisia, harjoittaa asianmukaisella tavalla alaansa liittyvää kustannustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä elokuvateatteria, kuitenkin vain yhdessä liikepaikassa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksessä osallisena oleville.

4 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt, yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt, yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö sekä (puoluepoliittisesti sitoutumaton) oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenistä yli puolen tulee olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.

Jäsenellä ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään neljätoista (14) muuta jäsentä ja nollasta (0) neljään (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen jäsenistä vähintään puolen on oltava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä, jollei vuosikokous toisin päätä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus voi valita yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt sekä määritellä heidän tehtävänsä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä ja kokouksesta on ilmoitettu etukäteen. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee luovuttaa toiminnantarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

10 Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat yhdistyksen jäsenet siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole päätösvaltaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

 1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;

 2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;

 3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus

 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle

 3. valita hallituksen puheenjohtaja

 4. valita hallituksen muut jäsenet

 5. valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

 6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous käsittelee kokouskutsussa mainitut asiat.

9 Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

10 Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, näistä jälkimmäisessä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta päätetään samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta.