HYYn Vihreät vastustaa Keskustatunnelin rakentamista

HYYn Vihreät vastustaa Helsingin kaupungin selvitysvaiheessa olevia suunnitelmia rakentaa Helsingin keskustaan maanalainen kokoojakatu, eli keskustatunneli, edistämään autoilua Helsingin keskustassa.

Toteutuessaan hankkeen on arvioitu lisäävän autoilua ja autoilun houkuttelevuutta Helsingin keskusta-alueella, ja näin ollen kasvattavan syntyviä päästöjä. HYYn Vihreät haluaa edistää kevyeen liikenteeseen ohjaavia liikenneratkaisuja Helsingin keskustassa sekä esittää, että Helsingin yliopiston keskustakampuksen alueesta on tehtävä autoton. 

HYY:n linjapaperin ensimmäinen virke liikkumisen alla on: “Pääkaupunkiseudun liikenneratkaisuissa tulee jatkossa panostaa erityisesti pyöräilyyn, kävelyyn ja joukkoliikenteeseen.” Ylioppilaskunnan on näin ollen pyrittävä toteuttamaan linjapaperinsa mukaisia kirjauksia kävelyn ja pyöräilyn sekä vastuullisen ja ekologisen kaupunkisuunnittelun edistämisestä. Keskustatunneli vie kaupunkia päinvastaiseen suuntaan, jolloin HYY:n tulisi ehdottomasti vastustaa tällaista kehitystä. Hiilineutraaliin kaupunkirakentamiseen on pyrittävä mahdollisimman nopeasti, eikä kävelykeskustan rakentaminen edellytä maanalaista tunnelia. Tunneli on vahvasti ristiriidassa myös kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja päästövähennysten edistämisen kanssa.

Suunnitellun keskustatunnelin hinnaksi on arvioitu 1,3-1,4 miljardia euroa. Rahapanostus tulisi käyttää ekologisesti kestävien hankkeiden, kuten raideliikenteen ja pyöräteiden rakentamiseen, sekä metroratojen peruskorjauksiin. Ensisijaisesti tulisi myös paikata Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla vallitsevaa henkilöstöpulaa suunnittelijoista. Nämä kaikki panostukset tulisivat yhteensä huomattavasti halvemmaksi kuin kallis keskustatunneli. Tunneli palvelisi vain pientä joukkoa ihmisistä, sillä suuri osa matkoista keskustaan tehdään julkisella liikenteellä, tai muulla välineellä kuin autolla. Tällaista kehitystä tulee edistää.

HYY:n Vihreät toivoo ylioppilaskunnalta vahvempaa kannanottoa keskustatunnelia vastaan.

-HYY:n Vihreät, 16.9.2019