Studentkåren är en inflytelserik intressebevakare

Studenternas universitet  – Den akademiska friheten att studera och forska skall värnas om. Begränsningen på examinas omfattning skall avlägsnas. Studenterna bör erbjudas möjligheter att avlägga sina studier flexibelt, bl.a. genom att minska på mängden obligatorisk närvaro på kurserna och genom att öka användningen av inspelade föreläsningar. Undervisningsmaterialet bör vara lätt tillgängligt och gratis.

Hållbar stadspolitik – Det bör byggas minst 500 nya studentbostäder per år i Helsingfors. Stadscyklarna måste stå till förfogande året runt och stadens dagvård bör bättre beakta behoven för studerande med familj.

Även studenterna förtjänar ett tillräckligt uppehälle – på kort sikt måste studiepenningen betydligt höjas, på lång sikt måste det ske en förflyttning till grundinkomst. Bostadsbidraget bör ges som en individuell förmån istället för att vara bundet till hushåll.

Burnout är inte en del av studierna – antalet studiepsykologer måste höjas så att man vid behov får en mottagningstid inom två veckor från tidsbeställningen. Studenterna vet var de kan söka hjälp för att lösa diverse problem.

Framtiden bestäms nu – Klimatförändringen är mänsklighetens största utmaning och HUS bör vara en föregångare i dess avvärjande. Hållbar utveckling bör synas som ett genomskärande tema i studentkårens, universitetets och stadens beslutsfattande och skall därtill inneha en central ställning i användningen av utvecklingssamarbetets medel. HUS utvecklingssamarbete skall fortsättningsvis finansieras med minst 0,7% av HUS budget.

Studentkåren finns för alla sina medlemmar

Allas vår studentkår – HUS skall avskaffa sin studentkårsavgift före år 2025. Alla typer av diskriminering och trakasserier bör utrotas helt och hållet från studentkårens krets och tillgänglighetsfrågor skall höra till HUS centrala fokus.

HUS Gruppen, en föregångare i ansvarsfullhet - HUS Gruppen är en exemplarisk och modig aktör som eftersträvar ett bra och framför allt hållbart resultat. HUS Gruppen stöder inte vapen-, tobak-, dobbleri- och alkoholindustri eller företag som tillverkar fossila bränslen genom att investera i dem. Unicafés verksamhet bör utövas ansvarsfullt och dess främsta målsättning är inte att bringa vinst. En vegetarisk restaurang bör etableras på varje campus och de övriga restaurangerna skall en gång i veckan servera enbart vegansk mat.

Föreningsverksamhet för alla – HUS skall understödja en mångsidig föreningsverksamhet, så att var och en har en möjlighet att hitta sitt eget samfund vid universitetet, oberoende av ens livsläge. Studentkåren skall stödja ämnes- och fakultetsföreningarna i deras intressebevakningsarbete.

Mot en allt bättre evenemangkultur – Miljövärderingar och tillgänglighet bör beaktas i ordnandet av evenemang. Man skall i regel kunna delta i studentkårens evenemang gratis. Alla evenemang bör vara trakasserifria och det skall finnas kompetenta trakasseriombud på evenemangen.

HUS kommunicerar med sina medlemmar – HUS skall kommunicera om studentkårens verksamhet, evenemang och tjänster trespråkigt. Kommunikationen bör satsa på att studentkåren når de nya studenterna och tutorerna, så att gulisarna genast från början av studierna har möjligheten att komma med i verksamheten