45175830_2227200514269529_381155210531176448_n.jpg

Miksi äänestää?

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se päättää kaikesta HYYn toiminnasta, kuten ylioppilaskunnan budjetista ja poliittisista tavoitteista. Vaaleissa äänestämällä voit vaikuttaa moniin tärkeisiin asioihin, kuten HYYn jäsenmaksun tasoon sekä siihen, millaista ruokaa Unicafen tulisi tarjota tai millaisten asioiden ajamiseen HYYn tulisi keskittyä. Sinun kannattaa antaa äänesi kuulua!

Helsingin yliopiston edustajistovaalit käydään 31.10-2.11. sekä 5.11-7.11. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki yliopiston opiskelijat, ja äänestää voi helposti internetissä omilla yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Miksi HYYn Vihreät?

Meidän mielestämme ylioppilaskunta ei toimi irrallaan yhteiskunnasta. HYYn tulee toimia aktiivisesti niin yliopistolla, kaupungissa kuin laajemmin yhteiskunnassa ja puolustaa opiskelijoita ja opiskelijoille tärkeitä arvoja. Meidän ylioppilaskuntamme edistää kaikessa toiminnassaan yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden, avoimuuden, sivistyksen ja kestävän kehityksen arvoja.


Tulevina vuosina HYYn pitää:

 • Edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittää opiskelijoille suunnattuja tukipalveluita

 • Tehdä vastuullista liiketoimintaa

 • Huomioida entistä paremmin opiskelijoiden erilaiset tarpeet

 • Torjua ilmastonmuutosta niin käytännössä kuin osana vaikuttamistoimintaa

 • Vaikuttaa kaupungissa varmistaakseen opiskelija-asuntojen riittävyyden sekä julkisen liikenteen alennusten säilymisen


Ylioppilaskunta toimii aktiivisesti


Ylioppilaskunta toimii opiskelijan äänenä yliopistolle ja yhteiskuntaan. Opiskelijan mielipiteellä on väliä esimerkiksi yliopiston toimintaan, toimeentuloon, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaupungin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Haluamme, että HYY ottaa kantaa myös tulevissa eduskuntavaaleissa.


Yliopisto

 • Akateemista vapautta oppia ja tutkia tulee vaalia. Yliopiston on oltava autonominen ja valtiosta sekä elinkeinoelämästä riippumaton taho. Tutkimustiedon tulee olla avointa.

 • Yliopistoyhteisöllä tulee olla valta päättää omista asioistaan, ja opiskelijoita tulee kuulla päättävissä elimissä. Opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa.

 • Tutkinnon laajuutta ei tule rajoittaa, vaan yliopiston tulee kannustaa opiskelijoita itsensä sivistämiseen myös oman koulutusohjelman ulkopuolella.

 • Opintojaksoja on voitava suorittaa joustavasti. Läsnäolopakkoa kursseilla on vähennettävä ja etänä opiskelua helpotettava esimerkiksi luentotallenteiden avulla.

 • Kaiken kurssimateriaalin tulee olla maksutonta ja helposti saavutettavaa.

 • Lukuvuosimaksut EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille on poistettava.

 • Kestämättömät koulutusleikkaukset on peruttava ja yliopiston rahoitus on palautettava riittävälle tasolle.

 • Yliopiston on taattava opiskelijalle riittävät ja helposti saavutettavat tukipalvelut, kuten opintojen ohjaus ja liikkuvuus- ja urapalvelut.  

 • Yliopiston opetushenkilökunnan on saatava pedagogista koulutusta, jotta opetuksen laatu pysyy korkeana.

Terveys ja opiskelukyky

 • YTHS:n tulee tarjota kaikille korkeakouluopiskelijoille kattavaa ja laadukasta terveydenhuoltoa.

 • Työnjakoa YTHS:n, kaupungin terveydenhuollon ja yliopiston tarjoamien palveluiden välillä on selkeytettävä niin, että opiskelija tietää, mistä hakea apua.

 • Opintopsykologien määrää tulee kasvattaa siten, että vastaanotolle pääsee kahden viikon sisään ajanvarauksesta. Lisäksi matalan kynnyksen keskustelumahdollisuuksia on lisättävä.

 • Opiskelijoiden ja nuorten maksuton ehkäisy ja mielenterveyspalvelut on turvattava sote-uudistuksessa.

 • Opiskelutilojen on tuettava ergonomista työskentelyä ja mahdollistettava hyötyliikunta opiskelupäivän aikana.

Kaupunki

 • Helsinkiin tulee toteuttaa vähintään 500 uutta opiskelija-asuntoa vuodessa. Asunnot tulee sijoittaa kampusten tai hyvien julkisen liikenteen yhteyksien läheisyyten ja niissä tulee huomioida erilaiset asumisen tarpeet: yhteisölliseen asumiseen tulee kannustaa ja kaikkiin uusiin asuntoihin on oltava esteetön pääsy.

 • Kaupunkipyöräilystä on tehtävä ympärivuotista ja pyöräaluetta on laajennettava koko Helsinkiin, erityisesti Viikin kampukselle.

 • Joukkoliikenteen opiskelija-alennus pitää säilyttää 50 prosentissa ja sen tulee koskea kaikkia opiskelijoita.

 • Yliopiston keskustakampuksesta on tehtävä autoton.

 • Tiederatikka on rakennettava vuoteen 2025 mennessä helpottamaan liikkumista eri kampusten välillä.

 • Kaupungin tulee tarjota joustavaa päivähoitoa, joka sopii myös perheellisten opiskelijoiden tarpeisiin.

Toimeentulo

 • Lyhyellä aikavälillä opiskelijoiden täysin riittämätöntä sosiaaliturvaa tulee parantaa nostamalla opintorahaa merkittävästi.

 • Asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta tulee luopua.

 • Opiskelija täytyy ottaa mukaan tulevaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen.

 • Pitkällä tähtäimellä vastikkeeton ja elämiseen riittävä perustulo on paras ratkaisu opiskelijan toimeentuloksi.

Kestävä kehitys

 • Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, ja ilmastonmuutoksen torjunnan pitää näkyä läpileikkaavana teemana kaikissa HYYn, Helsingin yliopiston ja kaupungin päätöksissä.

 • HYYn kehitysyhteistyön tulee jatkossakin olla vähintään 0,7 prosenttiyksikköä HYYn budjetista ja kestävän kehityksen tulee olla kehitysyhteistyövarojen käytön keskiössä.

 • Yliopiston tulee noudattaa koulutusviennissä eettisiä periaatteita.

 • HYYn on osallistuttava aktiivisesti julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta.

Ylioppilaskunta on jäseniään varten

Ylioppilaskunta on olemassa jäseniään varten, ja sen tulee vastata jäsenistönsä monipuolisiin tarpeisiin ja toimia vastuullisesti yhteiskunnassa. Kaikilla opiskelijoilla on oltava yhtäläiset toimintamahdollisuudet ylioppilaskunnassa, ja HYYn toiminnan on oltava saavutettavaa. Yhteisöllisyys ylioppilaskunnassa mahdollistaa poikkitieteellisen kanssakäymisen, oman maailmankuvan avartamisen ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen. Järjestöjen ja valiokuntien rooli opiskelijoiden yhteisöllisyyden luomisessa tulee tunnustaa, ja monipuolista järjestötoimintaa tulee tukea.

Yhdenvertainen ylioppilaskunta

 • Kaikkien HYYn uusien tilojen on oltava esteettömiä, ja vanhojen tilojen korjaaminen esteettömiksi on oltava tärkeä tavoite.

 • Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 • HYYn on järjestettävä aktiiveilleen koulutusta esteettömyysasioista sekä yhdenvertaisuuden huomioinnista.

 • HYYn on oltava turvallinen tila kaikille jäsenilleen. Ylioppilaskunnassa on tehtävä aktiivisesti töitä kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän kitkemiseksi opiskelijakulttuurista.

 • HYYn tulee luopua jäsenmaksusta vuoteen 2025 mennessä.

Vastuullinen HYY-Yhtymä

 • HYY-Yhtymän on oltava esimerkillinen ja rohkea toimija, joka pyrkii hyvään ja kestävään tulokseen. Yhtymän yhteistyökumppaneiden valinnassa tulee noudattaa vastuullisuuden periaatteita.

 • Yhtymä ei sijoita ase-, tupakka-, uhkapeli- tai alkoholiteollisuuteen tai fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin eikä vuokraa tilojaan näille yrityksille.

 • Unicafen tulee toimia vastuullisesti, eikä sen ensisijainen tavoite ole tehdä voittoa.

 • Kaikille kampuksille on saatava kasvisruokaravintola ja muissa ravintoloissa on otettava käyttöön vegaaniruokapäivä.

Kaikki mukaan järjestötoimintaan!

 • Opiskelijajärjestöt tekevät arvokasta työtä ja toimivat voimavarana opiskelijoiden arjessa. HYYn tulee tukea monipuolista järjestötoimintaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus löytää oma yhteisönsä yliopistolta.

 • Opiskelijatoimintaan tulee olla mahdollisuus osallistua erilaisista elämäntilanteista riippumatta. Järjestötoiminnassa tulee olla tilaa myös esimerkiksi perheellisille opiskelijoille, ja HYYn tulee tukea perheellisten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.

 • Aine- ja tiedekuntajärjestöillä on iso merkitys edunvalvonnassa yliopiston suuntaan ja niitä tulee tukea tässä tärkeässä työssä.

Entistä parempaa tapahtumakulttuuria

 • HYYn tulee järjestää jatkossakin monipuolisia virkistys- ja koulutustapahtumia jäsenilleen ja jäsenjärjestöille.

 • Kaikkien tapahtumien on oltava häirinnästä vapaita ja niissä on oltava päteviä häirintäyhdyshenkilöitä.

 • Tapahtumien järjestämisessä on huomioitava ympäristöarvot ja kestävä kehitys.

 • Tapahtumia järjestettäessä on huomioitava esteettömyys ja niihin on voitava osallistua pääsääntöisesti ilmaiseksi.

 • Kaikkeen opiskelijatoimintaan täytyy voida osallistua täysin päihteettömästi.

Palveluita ja viestintää

 • Ylioppilaskunnan tulee viestiä rohkeasti ja ottaa kantaa jäsenistölle ja toimijoille tärkeisiin asioihin.

 • Tapahtumista ja toiminnasta on viestittävä jatkossakin kolmikielisesti.

 • Jäsenten tulee tietää entistä paremmin, millaista vaikuttamistyötä HYY tekee.

 • Viestinnässä tulee panostaa siihen, että ylioppilaskunta tavoittaa uudet opiskelijat sekä tuutorit, jotta fukseilla on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan heti opintojen alussa.

 • Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen opiskelijaelämää tukevia palveluita, kuten Pikku HYY ja oikeusapu. Näistä palveluista tulee viestiä riittävästi ja selkeästi.